Moria Tuisskool

Ons personeel

BESTUUR EN PERSONEEL

 Hannes en Helena is betrokke by die bestuur van Moria. Hannes is ‘n gekwalifiseerde opvoedkundige met kwalifikasies H.O.D, B. Sc., M.Sc., gekwalifiseerde Assessor (SOR139693) en met 14 jaar onderwyservaring. Met sy uittrede uit die onderwys was hy ‘n hoërskoolhoof en daarna vir 6 jaar ‘n Kollegedosent.

 Helena is ‘n gekwalifiseerde opvoedkundige met B. Sc. (Hons.) en B. Ed. (Onderwysbestuur). Sy het vir 9 jaar skoolgehou waarna sy by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys klas gegee het vir onderwysstudente en ook by die Tegniese Kollege rekenaarklasse aangebied het. Sy is die moeder van drie kinders vir wie sy self tuisonderwys gegee het. Dit het die grondslag gelê en haar uitnemend toegerus vir die ontwikkeling van ‘n geïntegreerde tuisonderwysstelsel.

SLEGS ENKELE VAN ONS MEDEWERKERS

 Professor Pieter Stoker. Prof. Stoker is ‘n uitnemende wetenskaplike. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Gimnasium, Potchefstroom. Hy studeer aan die PU vir CHO met hoofvakke fisika (onderskeiding) en Wiskunde. Hy voltooi sy studieloopbaan in 1952 toe hy aan die Vrije Universiteit van Amsterdam, tot Doktor in natuurkunde promoveer. In 1977 word hy Dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe aan die PU vir CHO. Prof. Stoker is tans betrokke by navorsing op Antarktika oor kosmiese strale. Prof. Stoker was adviserend betrokke by die vorming van die Moriastelsel.

Afrikaans. Dr. Charles van Aardt was verantwoordelik vir feitlik alle navorsing en ontwikkeling in die skoolvak Afrikaans. Vir Moria is dr. van Aardt die voorsitter van die kurrikuleringskomitee vir Afrikaans in alle grade en fasette. Dr. van Aardt ontvang die Tafelberg Akademiese Toekenning vir besondere prestasie en by UNISA voltooi hy sy D. Litt. Et Phil. Dr. van Aardt word dien as skoolhoofde en daarna as inspekteur van Onderwys in die TOD. Hy was ook Hoofinspekteur van Onderwys vir Afrikaans Eerste Taal, Afrikaans Tweede Taal, Duits Derde Taal en Drama by Dramaskole. Hy was mede skrywer vir Afrikaans Eerste Taal taalkunde- en letterkundehandboeke. Sy lewensbeskouing, “Vir Christus sal ek alles opoffer, want Hy alleen is my opstaan, gaan slaap en doen”, spreek van sy hartsgesindheid.

Geskiedenis. Mnr. Niel Maré behaal die B.A., B.A. (Hons.), en M.A. in Geskiedenis aan die PU vir CHO. Hy kwalifiseer homself verder in die Opvoedkunde en beskik oor ‘n T.H.O.D. (by POK), B.Ed. en M.Ed. Hy doen ook ‘n verdere diploma in onderwysbestuur (VDO). Niel is reeds baie jare in die onderwys. Hy was hoofnasiener vir Afrikaans in die ou TOD, hy is ook interne moderator en senior nasiener vir Geskiedenis in Gauteng Onderwysdepartement en hy is tans 'n Hoërskoolhoof. By Moria was Niel die voorsitter van die kurrikuleringskomitee vir Geskiedenis vir alle grade en alle vlakke.

Wiskunde. Mev. Annemie Dayson is ‘n besondere knap Wiskunde onderwyseres. Sy behaal haar B.Sc., H.O.D. en gee Wiskunde vir Graad 12 HG en SG. Sy het 27 jaar ondervinding as ‘n Wiskunde Onderwyseres by verskeie skole. Sy het ook Natuurwetenskap in Grade 11 en 12 aangebied. Mev. Dayson is Departementshoof sedert 1989 en nasiener van matriekvraestelle vir 23 jaar. Mev. Dayson het gehelp om ons wiskunde sy beslag te gee.

Biologie. Prof. Johannes Van Rooyen matrikuleer aan die Hoërskool Bergsig in Rustenburg. Hy behaal B.Sc., B.Sc. Honneurs, M.Sc. en D.Sc. in Fisiologie aan die PU vir CHO.  Daarna is hy bevorder tot professor. Hy het reuse insette gemaak deur ons kurrikuleringskomitee van Biologiese Wetenskappe.

Europese Tale. Die meeste Afrikaanse vanne is van Europese oorsprong. Daarom is dit ons trots om tale soos Duits, Frans, en nog ander tale op spreektaal-vlak aan te bied.

Semitiese Tale. Prof. Jan Kroeze het in 1976 by die PU vir CHO vir B.A. (Voorteologie) in geskryf. Hy behaal die graad met Semitiese Tale, Grieks en Latyn as hoofvakke. Later verwerf hy ook die Ph.D. Prof. Kroeze lewer gereeld referate op nasionale en internasionale kongresse en skryf ook artikels in boeke, op sy vakgebied. Hy is lid van die “Society of Biblical Literature (VSA) en die “National Association of Professors of Hebrew (VSA). Professor Kroeze het die grondslag vir Moria se benadering tot Hebreeuse studies gelê.

Junior Primêr. Dr. Myrtle Erasmus is deel van die Moria-span. Sy matrikuleer in 1970 op Lindley en voltooi T.H.O.D. op POK in ‘n gekombineerde kursus van Junior Primêr en Preprimêr. Sy het altesaam 16 jaar ondervinding as onderwyseres in Primêre en Pre-Primêre skole. Sy behaal haar doktorsgraad aan die Noordwes-Universiteit en behartig al ons graad 0 en junior primêre evaluering.

Mev. Hanlie Degenaar is die spraakterapeut en oudioloog. Sy het die graad Logopedika voltooi aan UP, waarna sy by die Onderwys Hulpsentrum vir 4 jaar gewerk het. Sy het in 1992 haar eie privaatpraktyk begin en ook deeltyds in die Provinsiale Hospitaal gewerk. Sy het die H.O.D. Preprimêre Diploma voltooi en verskeie kursusse in alternatiewe en aanvullende kommunikasie gedoen. Hanlie is ook as neuro-ontwikkelingsterapeut gekwalifiseer en is tans 'n dosent aan die Noordwes-Universiteit. Sy het saam met Moria die Ouditiewe Persepsieprgram ontwikkel.

 

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers