Moria Tuisskool

Geldigheid van Moriakwalifikasies

geldigheidVolgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 word ouers in artikel 51 'n geleentheid gegee om 'n kind te registreer "vir onderwys tuis". Hierdie artikel vereis dat die onderwys van so 'n kind aan die minimum vereistes van die kurrikulum en standaard van openbare skole moet voldoen.

Die beleid van Moria Tuisskoolmateriaal is om te vertrek vanaf die kurrikulum van die Onderwysdepartement voor 1994, en daarop te verbeter. Nuwe kurrikulumbenaderings en –inhoude wat tans deur die Onderwysdepartement voorgeskryf word, word wel geakkommodeer, indien dit ‘n verbetering van die bestaande stelsel is, maar ons gee nie toe op ons morele, waardes en akademiese standaarde nie.

Ons onderrigmateriaal word deur die Departement erken en provinsiale onderwysdepartemente wat ons materiaal gesien het, beveel ons, as kurrikulumverskaffer, by voornemende tuisonderwys-ouers aan. Ons onderrigstandaard oorskry dus normaalweg die standaard van openbare skole. Gewoonlik het Departementele skoolhoofde ook geen probleem om leerders uit ons stelsel terug te neem in hul openbare skole nie.

Net soos enige staatskool matrikulant, moet ons leerders ook die korrekte vakke kies en simbole behaal, soos as toelatingsvereiste deur  spesifieke universiteitsfakulteite voorgeskryf word. Netso het alle ander opleidingsinstansie ook hulle eie toelatingsvereistes.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers